„Kovo 11-osios“pėsčiųjų žygio nuostatai | Asociacija

Kovo 11-osios gatvės bendrija

„Kovo 11-osios“pėsčiųjų žygio nuostatai

PATVIRTINTA:2013-02-01Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“Prezidentas Raimundas Kaminskas                     „KOVO 11-OSIOS“ PĖSČIŲJŲ ŽYGIO, SKIRTO  LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI IR LIETUVOS SĄJŪDŽIO 25-ČIUI PAMINĖTI NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. „Kovo 11-osios“ pėsčiųjų žygio, skirto  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Lietuvos Sąjūdžio 25-čiui paminėti (toliau žygis) nuostatai (toliau nuostatai) nustato žygio tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką, žygio taisykles ir apdovanojimų tvarką.
 2. Žygis yra nekomercinio pobūdžio renginys, kuriame gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai. Žygis vykdomas bet kokiomis oro sąlygomis.
 3. Žygyje dalyvaujama komandomis. Komandą sudaro 5 dalyviai. Žygio dalyviai per nurodytą laiką turi įveikti pasirinktą atstumą.
 4. Įveikdami pasirinktą maršrutą, žygio dalyviai nesivaržo.
 5. Kiekvienas žygio dalyvis asmeniškai atsako už savo asmeninius daiktus ir sveikatą.  Žygio organizacinis komitetas sveikatą rekomenduoja pasitikrinti prieš žygį.
 6. Žygyje dalyvaujama savo rizika, atsižvelgiant į savo asmeninį fizinį pasirengimą. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 18 m., atsako juos lydintieji suaugusieji. Už saugumą žygio metu (pvz.: žygiavimas važiuojamąja kelio dalimi) atsako patys žygio dalyviai.
 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 1. Žygio tikslas:
  1. paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, bei jos ištakas- Lietuvos Sąjūdžio 25 – metį;
  2. pagerbti Kovo 11-osios akto signatarę Birutę Nedzinskienę, aplankant jos kapą;
  3. ugdyti jaunimo pilietiškumą ir patriotizmą, kelti jų sąmoningumą;
  4. didinti jaunimo ir visuomenės žinias apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, Kovo 11 – osios aktą, jos signatarus Kauno mieste ir Lietuvoje.
 2. Žygio uždaviniai:
  1. reprezentuoti asociaciją „Kovo 11-osios gatvės bendrija“;
  2. skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą;
  3. ugdyti pilietiškumą, patriotizmą, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas;
  4. skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą.
  5. skatinti bendradarbiavimą tarp institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų bendruomenių ir jaunimo organizacijų;
  6. tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą, gebėjimus naudotis žemėlapiais, ugdyti darbo komandoje savybes.
 1. ORGANIZAVIMAS IR PROGRAMA
 1. Žygį organizuoja asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“, bendradarbiaudama su Pėsčiųjų žygių asociacija, ir kt. partneriais.
 2. Žygio įgyvendinimui asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“, valdybos nutarimu sudaromas žygio organizacinis komitetas (toliau komitetas), kuris atsako už tinkamą žygio organizavimą;
 3. Žygis vykdomas Kauno mieste;
  1. žygio dalyviai registruodamiesi gali pasirinktinai įveikti 22 km. (A maršrutas),                      arba 11 km. (B maršrutas) maršrutus;
  2. žygiuojama šaligatviais, pėsčiųjų takais, kur jų nėra- kairiąja kelio puse, laikantis Kelių eismo taisyklių.
 4. Registracija į žygį:
  1. Komandos imtinai iki 2013 kovo 05 d. registruojami e.  p. kovo.bendrija@gmail.com, (informacija telefonu: +370 684 37000) kuriame nurodoma komandos pavadinimas ir sudėtis tokia tvarka:

Pavardė, vardas e. p. telefono nr., miestas, gimimo data, atsakomybę už sveikatą prisiimu pats/-i, pasirenkamas atstumas (11 km. arba 22 km.) bei nurodomas komandos vyresnysis;

  1. galutinė komandų ir jų sąrašų registracija vyks Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje, (Kovo 11-osios g. 94, Kaunas), 2013 kovo 09 d. 09.00 – 12.00 val. Visi žygio dalyviai galutinės registracijos metu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 1. Registracijos metu bus išduodamos asmeninės dalyvio kortelės, o komandoms – maršruto aprašymai ir žemėlapiai.
 2. Žygio kontroliniai punktai žymimi įvairiais specialiais ženklais, rodyklėmis bei spalvotomis juostomis. Visa informacija apie žygį skelbiama starto vietoje.
 3. Žygio programa:
 4. Žygis vyks 2013 kovo 09 d.;
  1. 8.00 val. atvykimas, registracija Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje, (Kovo 11-osios g. Nr. 94, Kaunas);
  2. 09-18 val. žygis;
   1. Komandų registracija, komandos narių sutikrinimas 09.00 – 12.00 val.;
   2. Startas nuo 10.00 val. iki 12.00 val. Kauno V. Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje, (Kovo 11-osios g. Nr. 94);
   3. Finišas iki 18.00 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje (Donelaičio g. Nr. 64).
  3. Apdovanojimai, šauliška košė, arbata.
 1. KOMANDOS, GRUPĖS IR ŽYGIO DALYVIAI
 1. Komandos sudėtis:
  1. komandos vadovas;
  2. žygio dalyviai (ne mažiau kaip 5 asmenys).
 2. Komandos vadovas - palaiko ryšį tarp komandos ir komiteto. Vadovas atsakingas už: – informacijos, susijusios su komanda, teikimą laiku;
  1. pagalbą komitetui, savo komandos administravimo klausimų sprendimą;
  2. tinkamą žygio organizacinio komiteto pirmininko nurodymų ir taisyklių vykdymą;
  3. komandos drausmę;
  4. užtikrinta, kad žygio dalyviai, eidami keliais, laikytųsi Kelių eismo taisyklių;
  5. rūpintis grupės saugumu visose pavojų sveikatai keliančiose situacijose.
 1. DRAUDIMAI IR REIKALAVIMAI ŽYGIO DALYVIAMS
 1. Žygio dalyvis privalo:
  1. laikytis žygio taisyklių;
  2. eidamas keliais, laikytis Kelių eismo taisyklių;
  3. turėti atšvaitą (atšvaitinę liemenę), aprangą ir avalynę pritaikytą žygiams;
  4. žygio metu su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  5. laikytis žygio nuostatų;
  6. laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką;
  7. saugoti savo asmeninius daiktus;
  8. informuoti vadovą apie pasitraukimą iš žygio. Žygio dalyvis, susižeidęs ar sutrikus sveikatai, privalo kreiptis į medikus;
  9. žygio dalyviai, vedantys su savimi naminius augintinius, privalo juos vestis su pavadėliais, laikytis kitų gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo numatytų reikalavimų, nesukelti diskomforto kitiems žygio dalyviams;
  10. nedelsiant pranešti komitetui apie daromus ar padarytus teisės pažeidimus ir nusikaltimus.
 2. Žygio metu draudžiama:
  1. naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis;
  2. bėgti;
  3. skleisti politinę propagandą;
  4. pažeidinėti viešąją tvarką;
  5. pažeidinėti kelių eismo taisykles;
  6. šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, Kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;
  7. žygio metu vartoti alkoholinius gėrimus;
  8. kariams ir statutiniams valstybės tarnautojams pažeidinėti uniformų dėvėjimo taisykles.
 3. Žygio dalyviai turi teisę:
  1. laisvai, nepažeidžiant kitų žmonių teisių ir laisvių, skleisti savo nuomonę;
  2. registruodamiesi pasirinkti vieną iš žygio maršrutų, kurį privaloma įveikti per nurodytą laiką;

DalyviaiAtstumasLaikasVisi dalyviai ir asmenys, kurie jaunesni nei 16 m., ir juos lydintieji suaugusieji11 km.6 val.Visi dalyviai, kuriems yra 16 m. ir daugiau22 km.8 val.

  1. gauti kvalifikuotą pirmąją medicininę pagalbą;
  2. bet kurio metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti;
 1. Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami;
 2. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.
 1. DALYVIO MOKESTIS
 1. Žygis finansuojamas dalyvių bei žygio rėmėjų lėšomis;
 2. Kiekvienas žygio dalyvis (komanda) sumoka dalyvio mokestį - 3 litai (išperkant medalio komplektą – 53 lt), registracijos vietoje grynaisiais pinigais, atvykęs į starto vietą, arba pervedant į sąskaitą registruojantis.
 3. Sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas.
 1. MAITINIMAS
 1. Kareiviška koše ir arbata žygio dalyviai bus vaišinami Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
 1. KONTROLĖ
 1. Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis: “KONTROLĖ”;
 2. Kiekvienas žygio dalyvis privalo turėti žygio kontrolinę kortelę viso žygio metu.
 1. APDOVANOJIMAI
 1. Diplomas įteikiamas visiems žygio dalyviams sėkmingai įveikusiems visą žygio atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso žygio atstumo – Diplomas neįteikiamas;
 2. Visi pėsčiųjų žygio dalyviai, įveikę nustatytą 22 km. maršrutą, vadovaujantis patvirtintais nuostatais, bus apdovanoti:
  1. asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ įsteigtu žygio medaliu „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas“.
 3. Medalio „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas“ trečio laipsnio atminimo ženklu apdovanojami asmenys:
  1. įveikę visą žygio atstumą;
  2. apmokėję nurodytas žygio organizacines išlaidas;
  3. nepažeidę žygio taisyklių;
 4. Žygio dalyviui, neįvykdžiusiam nustatytų reikalavimų, medalis ar jo simboliai neįteikiami, o paliekami žygio organizatoriui;
 5. Pinigai už atminimo ženklų, medalių ar jų simbolių gamybą negrąžinami.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“, komitetas, vadovaudamasis šiais nuostatais, turi teisę žygio dalyvius, pažeidusius šias taisykles, diskvalifikuoti iš žygio.
 2. Žygio taisykles rengia ir inicijuoja pakeitimus asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ valdyba.
 3. Žygio taisykles tvirtina asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ pirmininkas.
 4. Organizatoriai neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus, turimus su savimi ir sveikatą žygio metu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------