Medalio Nuostatai | Asociacija

Kovo 11-osios gatvės bendrija

Medalio Nuostatai

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo medalio NUOSTATAI
Patvirtinta: 2013-01-07

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medalio pavadinimas: LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMAS.
2. Medalio „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas“ steigėjas - Asociacija „Kovo
11-osios gatvės bendrija“.
3. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo medalio (toliau – medalis) skyrimo
tikslas:
3.1. pagerbti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui labiausiai nusipelniusius žmones
už jų ypatingus nuopelnus;
3.2. įvertinti Kovo 11-osios gatvėje, Kaune nusipelniusių žmonių bendruomeninę
veiklą;
3.3. skatinti Kovo 11-osios gatvės gyventojų, visų kauniečių ir Lietuvos piliečių
pilietinį aktyvumą;
3.4. aktyvinti Kovo 11-osios gatvės ir Lietuvos gyventojų dalyvavimą Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo įvykių atminimo įamžinime, dalyvaujant įvairiuose
žygiuose;

4. Medalis yra asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ apdovanojimas. Medalį
sudaro keturi laipsniai; aukso spalvos- aukščiausias laipsnis. Medalis turi trijų
laipsnių atminimo ženklus: pirmas, antras, trečias (pirmas- aukštesnis).
5. Medalio aprašymas: projektas pridedamas.
6. Medaliu ir jo atminimo ženklu apdovanojami:

6.1. Aukščiausio laipsnio medaliu:
6.1.1. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Kovo 11-osios Akto signatarai;
6.1.2. Lietuvos partizanai, Laisvės kovotojai, savanoriai;
6.1.3. asmenys, ypatingai pasižymėję pilietinėje, patriotinėje veikloje propaguojant
ir viešinant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Kovo 11-osios Akto
vertybes ir idėjas;
6.1.4. Kovo 11-osios atminimo įamžinimo organizatoriai;

6.2. Pirmo laipsnio medalio atminimo ženklu:
6.2.1. už sąžiningai atliktas bendruomenines pareigas;
6.2.2. už pilietinio švietimo organizavimą bei puoselėjimą;
6.2.3. Kovo 11-osios pėsčiųjų žygio dalyviai, trečią kartą sėkmingai įveikę
nustatytą maršrutą;

6.3. Antro laipsnio medalio atminimo ženklu:
6.3.1. organizuojant ar dalyvaujant bendruomeninėse pilietinėse akcijose;
6.3.2. organizuojant ir vykdant pilietinius projektus;
6.3.3. Kovo 11-osios pėsčiųjų žygio dalyviai, antrą kartą sėkmingai įveikę nustatytą
maršrutą;

6.4. Trečio laipsnio medalio atminimo ženklu:
6.4.1. Kovo 11-osios pėsčiųjų žygio dalyviai, pirmą kartą sėkmingai įveikę
nustatytą maršrutą;
6.4.2. Kovo 11-osios pėsčiųjų žygio organizatoriai ir rėmėjai.

Medaliais ir jo atminimo ženklais apdovanojama atsižvelgiant į kandidatų
nuopelnų svarbą. įvertinant jų pilietinę veiklą Lietuvos Respublikai ir Kovo
11-osios gatvei Kauno mieste, bei vadovaujantis pėsčiųjų ir kitų žygių, akcijų
nuostatais, taisyklėmis, tvarkomis,
8. Medaliais gali būti apdovanojami Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai.

7.

II. APDOVANOJIMO MEDALIAIS TVARKA
9. Medaliais ir jo atminimo ženklais apdovanoja asociacijos prezidentas,
vadovaujantis šiais nuostatais.
10. Medaliais ir jo atminimo ženklais apdovanojama pradedant trečiu laipsniu,
išskyrus aukščiausią laipsnį. Už pėsčiųjų ir kitus žygius apdovanojama pradedant
trečiu medalio atminimo ženklu.
11. Medalių nešiojimo tvarka: aukso spalvos- aukščiausias laipsnis, pirmo laipsnio
medalio atminimo ženklas, antro laipsnio medalio atminimo ženklas, trečio
laipsnio medalio atminimo ženklas.
12. Medalių tvarkytojas yra asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ prezidentas
13. Medalių tvarkytojas:
13.1.
tikrina, ar pristatymai apdovanoti atitinka šių nuostatų reikalavimus;
13.2.
tvarko apdovanojamų asmenų sąrašus ir šių apdovanojimų bylas;
13.3.
rengia dokumentus dėl apdovanojimo medaliais projektus.

14. Tradiciškai medaliai gali būti įteikiami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, ir
kitų organizuojamų renginių metu.
15. Medalis įteikiamas sumokėjus išperkamąjį mokestį. Medaliai numeruojami.
16. Apdovanojamas asmuo gauna medalį ir jį patvirtinančius dokumentus.
17. Asmenys apdovanoti medaliu ir jo atminimo ženklais, turi teisę jį nešioti dėvėdami
uniformą ir civilinius drabužius, laikantis galiojančių ženklų nešiojimo taisyklių.
18. Asmenims po mirties skirti medaliai įteikiami artimiausiems giminėms.
19. Vietoj dingusio ar pamesto medalio gali būti išduodamas dublikatas.
20. Apdovanojimas gali būti atšaukiamas, įsiteisėjus Lietuvos Respublikos teismo
sprendimui baudžiamojoje byloje, kurioje apdovanotasis nuteisiamas už tyčinį sunkų
nusikaltimą.
21. Nustatyti, kad apdovanojimo grąžinimo tvarką nustato asociacijos valdyba.

Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija prezidentas

dr. Raimundas Kaminskas

----------------------------------------------------------------